DLA SKŁADAJĄCYCH ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Jeśli podmiot, który zażyczył sobie od Progresja S.A. otrzymania oferty towaru lub usługi jest osobą fizyczną, to Progresja S.A. informuje - zgodnie z art. 13 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO” – iż:

• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Progresja S.A. z siedzibą 40-851 Katowice ul. Żelazna 9,

• podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust.1 b) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,

• celem przetwarzania jest przedstawienie – na Pani/Pana życzenie – oferty (informacji handlowej) przed zawarciem umowy, a także doręczanie Pani/Panu korespondencji,

• Pani/Pana dane będą ujawniane następującym kategoriom odbiorców: upoważnionym i przeszkolonym osobom przetwarzającym dane, podmiotom przetwarzającym na podstawie umów zawartych na piśmie, operatorom pocztowym w celu doręczania korespondencji,

• dane będą przechowywane nie dłużej niż 3 lata od momentu otrzymania żądania zawierającego dane osoby,

• ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania,  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

• podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, zaś konsekwencją niepodania danych będzie niemożność przedstawienia oferty.